Lektoři

prof. Jan Jirák

Prof. Jan Jirák, profesor mediálních studií, mediální teoretik, překladatel a publicista. Od roku 2011 vede katedru mediálních studií na MUP, je také členem katedry mediálních studií UK FSV a přednáší na New York University v Praze. V odborné práci se soustřeďuje na rozvoj mediální výchovy (je autorem koncepce mediální výchovy pro základní a gymnaziální vzdělávání v ČR), chování současných masových médií a sociální teorii mediální komunikace. Je spoluaurem řady odborných knižních i časopiseckých publikací (především s B. Köpplovou) a řady odborných (McQuail, Meyrowitz,Thompson ad.) i beletristických překladů (Auster, LeCarré, Vonnegut ad.).

Michala Škrábová, Ph.D.

Michala Škrábová, Ph.D. je lektorkou předmětu Mediální psychologie a Základy sociální komunikace na katedře Mediálních studií MUP, dále vyučuje interkulturní komunikaci v obchodním prostředí na katedře Mezinárodního obchodu na Metropolitní univerzitě. Je Ph.D. kandidátkou v oboru Psychologie na Karlově univerzitě, kde také zaštiťuje předmět Intercultural training. Její dizertační práce srovnává schopnost komunikace Japonců a Čechů s cizinci v pracovním prostředí.

PhDr. Irena Tyslová

PhDr. Irena Tyslová je absolventkou oboru Kulturologie na FF UK a vyučuje na Katedře Arts managementu VŠE Praha. Dlouhodobě se zabývá tématem propojení oblasti kultury a turismu. Tématem její dizertační práce, kterou zpracovává na Podnikohospodářské fakultě VŠE je vliv turismu na kulturu, primárně komunikace kulturních organizací a organizací turismu. S oblastí médií ji spojují hlavně pracovní zkušenosti, pracovala v oblasti marketingu turismu, jako tisková mluvčí, vedoucí marketingu i redaktorka.

PhDr. Petr Vybíral, Ph.D.

PhDr. Petr Vybíral, Ph.D. je absolventem Pedagogické fakulty Univerzity v Praze, oboru český jazyk a literatura - společenské vědy. Vyučoval, zaměřoval se na morfologii, zvukovou stránku jazyka, otázky spisovného a nespisovného jazyka, a sociolingvistiku. Na Metropolitní univerzitě Praha se věnuje předmětu český jazyk a stylistika.Externě od roku 2004 pracuje ve Zpravodajství České televize, kde se zaměřuje na mluvené texty.Zaměřuje se nejvíc a nejradši na morfologii jazyka, fonetiku a fonologii, otázku jazykové intervence, jazykové správnosti, spisovnost a nespisovnosti, sociolingvistiku a marketingovou a politickou komunikaci a argumentaci.

PhDr. Jan Cebe, Ph.D.

PhDr. Jan Cebe, Ph.D. je mediální historik, člen katedry mediálních studií Fakulty sociálních věd UK a katedry mediálních studií Metropolitní univerzity Praha, kde přednáší v kurzech zaměřených na dějiny médií, autor řady článků o dějinách české novinářské organizace.

PhDr. Jan Děkanovský

PhDr. Jan Děkanovský je kulturolog, specializuje se na vztah médií a kultury, doktorand na UK FF, tajemník katedry mediální studií, do roku 2012 redaktor časopisu Dějiny a současnost, autor publikací, které se zaměřují na vztah médií (zvláště filmu), kultury a sportu.

doc. PhDr. Barbara Köpplová, CSc.

Doc. PhDr. Barbara Köpplová, CSc. je mediální historička a překladatelka, autorka a spoluatorka řady publikací o médiích a mediální komunikaci, spolu s Janem Jirákem zakládající členka katedry mediálních studií na Fakultě sociálních věd UK a v letech 1993-2010 její vedoucí, od roku 2011 také členka katedry mediální studií Metropolitní university Praha.

PhDr. Helena Pavličiková, CSc.

PhDr. Helena Pavličiková, CSc.  je pedagožka věnující se didaktice společenských věd a mediální výchovy, vedoucí katedry společenských věd Pedagogické fakulty JČU, kde také zajišťuje kurzy zaměřené na moderní filozofii a dějiny filozofie. 

Mgr. Marek Šebeš, Ph.D.

Mgr. Marek Šebeš, Ph.D. je sociolog médií, člen katedry společenských věd Pedagogické fakulty JČU, ve své publikační a pedagogické činnosti se věnuje společenské roli audiovizuálních a síťových médií, zvláště otázkám postavení televize v každodenním životě.

Mgr. Michal Šimůnek, Ph.D.

Mgr. Michal Šimůnek, Ph.D. je sociolog médií a komunikace, člen katedry společenských věd Pedagogické fakulty JČU, ve své publikační i pedagogické činnosti se soustřeďuje na vizuální kulturu a sociologii vizuální komunikace, zvláště na sociologii fotografie.

Mgr. Vlastimil Ježek

Mgr. Vlastimil Ježek vystudoval gymnázium v Praze a v letech 1985-1990 Filozofickou fakultu UK v Praze (obor čeština- dějepis), kde v roce 1989 řídil stávkový výbor a další dva roky Studentskou radu. Postupně pracoval jako redaktor týdeníku MY-90, kulturní rubriky Lidové demokracie a deníku Práce. V letech 1993 – 1999 byl generálním ředitelem Českého rozhlasu a poté šéfredaktorem týdeníku Naše rodina. V letech 2004 – 2008 byl generálním ředitelem Národní knihovny České republiky. Od roku 2011 je předsedou představenstva a ředitelem a.s. Obecní dům. Kromě publicistické tvorby je autorem či spoluautorem sedmi publikací (jako zatím poslední vyšly v nakladatelství Daranus v roce 2010 Lásky za časů bezčasí - dvojportrét Marty Kubišové a Kamily Moučkové).  Od roku 2008 je odborným asistentem katedry produkce pražské DAMU, kde se podílí na profilaci oboru art´s management, art´s marketing. Od roku 2011 spolupracuje s MUP, kde m.j. řídí studentský portál MUP Times.

Mgr. Helena Stejskalová

Mgr. Helena Stejskalová vystudovala Pedagogickou fakultu Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, nyní je doktorandkou na Historickém ústavu Masarykovy univerzity v Brně. Pracuje v Jihočeském muzeu v Českých Budějovicích a externě působí na Jihočeské univerzitě. Věnuje se dějinám vzdělanosti se zaměřením na kulturní dějiny a historii vzdělávání v jižních Čechách. Historie tištěných novin a dalších vydávaných jihočeských periodik je komplementárním tématem, které se však ukazuje jako nezbytně nutné při analýze kontextu kulturního a vzdělanostního vývoje v daném regionu. Je autorkou několika publikací a řady článků v odborné literatuře.

Mgr. Markéta Škodová. Ph.D.

Mgr. Markéta Škodová. Ph.D. vystudovala mediální studia na FSV UK. Převážně o sociologii médií přednáší tamtéž a na Metropolitní univerzitě v Praze. Několik let pracovala jako analytička v Centru pro výzkum veřejného mínění Sociologického ústavu AV ČR. Zabývá se tématy, jako je veřejné mínění, veřejná sféra a politická komunikace. 

Mgr. Radim Wolák

Mgr. Radim Wolák působí na katedře mediálních studií Institutu komunikačních studií a žurnalistiky FSV UK a v Centru pro mediální studia (CEMES). Odborně se soustředí především na problematiku mediální gramotnosti a mediální výchovy. Pořádá vzdělávací akce pro učitele základních i středních škol, podílí se na tvorbě metodických materiálů určených pro podporu zavádění mediální tematiky do výuky. Vydal řadu odborných publikací zabývajících se mediální výchovou (většinou s prof. Jirákem), je aktivní též jako scénárista televizních vzdělávacích a soutěžních pořadů pro děti a mládež (např. Případy detektiva Packala, Za školu, Být v obraze, Devatero řemesel,...). Je provozovatelem portálu FSV UK pro rozvoj mediální výchovy www.medialnigramotnost.cz.

Mgr. Ondřej Vrtiška

Mgr. Ondřej Vrtiška vystudoval hydrobiologii a pracuje jako novinář,který se tématicky zaměřuje na popularizaci vědy. Pracoval pro časopis ABC, Český rozhlas Leonardo, Týden. V současnosti vede sekci Hospodářských novin Future.

 

Kontakty

E-mail: ms@mup.cz

Sledujte nás na Facebooku

Sledujte náš Twitter

Twitter @mediapodlupou